1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
25
WRZ
Rozstrzygnięcie II zapytania ofertowego

Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: SOUND & SPACE sp. z o. o., ul. Władysława Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań.

Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach.

Oferty firm Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c oraz Konsorcjum firm Znamy się i Alia zostały odrzucone, ponieważ ich teść nie odpowiada treści zapytania – zostały złożone na błędnych formularzach.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

TERMINY:
25.09.2017