1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08.2022
07
KWI
-
28
CZE
The Plastiques – sztuka performatywna z Marco Balbi Dipalma
120,00 zł
16:00-17:30

Klub pod Kolumnami oraz Marco Balbi ze szkoły Reny Mireckiej “The Sun” serdecznie zapraszają na autroski program teatralny “The Plastiques”.

The Plastiques to ćwiczenia ruchowe stworzone przez Renę Mirecką w okresie Warsztatów Teatralnych J. Grotowskiego. Były podstawowym szkoleniem w tworzeniu wszystkich przedstawień teatralnych. Poprzez ćwiczenia platiques poszukujemy zakresu ruchu, który jest w stanie wyrazić uczucia poprzez formę. Ćwiczenia Platiques są narzędziem do odkrywania, badania i komponowania przebiegu akcji poprzez kojarzenie osobistych obrazów i ruchu ciała. Istnieje dodatkowe codzienne wykorzystanie ciała do tworzenia życia postaci, do otwierania działań i relacji. Impulsy rytmiczne, zorganizowane i motywowane w plastycznym przepływie ciała, są wehikułem do otwarcia poprzez formę uczucia i własnego doświadczenia.

Celem jest badanie technicznych i twórczych problemów kompozycji performatywnej poprzez indywidualne i grupowe praktyczne eksperymenty, ze szczególnym uwzględnieniem pulsacji, impulsu i sztuki organicznego działania. Badanie tych zewnętrznych i wewnętrznych problemów technicznych wiąże się z chęcią pogłębienia warsztatu aktora, performera, tancerza oraz promowania wewnętrznych, rytualnych badań w ramach sztuk performatywnych.

Marco Balbi Dipalma ukończył teatrologię na Wydziale Sztuki, Muzyki i Sztuk Scenicznych Uniwersytetu Bolońskiego, a w 2018 roku ukończył kurs pedagoga społeczno-kulturalnego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Bolońskiego. Od 2001 roku studiuje i pracuje z maestro Dimitri Pasquali, od którego nauczył się podstaw teatru klasycznego.
W 2004 roku Dipalma uczestniczył w swoich pierwszych warsztatach parateatralnych z Reną Mirecką. Rena Mirecka jest członkiem-założycielem Teatru Laboratorium Grotowskiego. Grała główną rolę kobiecą we wszystkich spektaklach Laboratorium (1959-1984). Od 1982 do 2017 prowadzi własne badania w Parateatrze. Od 2004 roku Dipalma kontynuuje udział w Laboratoriach Reny, stając się jego asystentem i ostatecznie liderem. Obecnie kontynuuje szkolenie, sztukę parateatralną i rytualną prowadząc “The Sun” Szkołę Reny Mireckiej.

Instagram: the_suntheschoolrenamirecka
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2nVYJ7JLDnJ1Zvi9UxZ5Mg
https://grotowski.net/performer/performer-22/kiedy-przychodzimy-na-swiat

Informacje i zapisy:
info@kolumny.art.pl
tel.: 71 322 95 38

Klub pod Kolumnami
Czwartki 16:00 – 17:30
Pierwsze zajęcia 07.04.2022
Koszt: 120,00 zł za cztery spotkania

ENGLISH:
Klub pod Kolumnami and Marco Balbi from Rena Mirecka’s school “The Sun” have a pleasure to invite you to the autologous theater program “The Plastiques”.

The Plastiques exercises were created by Rena Mirecka during the period of J. Grotowski’s Theatre Workshop. They have been a fundamental training in the creation of all the performances. Through the plastics, a bodily sign is sought that is able to express a feeling through form. The plastic exercises are a tool to discover, investigate and compose the flow of action through the association of personal images and body movement. There is an extra daily use of the body to create the life of the character, to open actions and relationships. The rhythmic impulses, organised and motivated in the plastic flow of the body, are the vehicle to open through the form the feeling and the own experience.

The aim is to study the technical and creative problems of performative composition through individual and group practical experimentation, with specific attention to pulsation, impulse, and the art of organic action. The study of these external and internal technical problems is connected to the desire to deepen the technique of the actor, performer, dancer and to promote inner, ritualistic research within the performing arts.

Marco Balbi Dipalma graduated in theatre studies at the Department of Art, Music and Performing Arts of the University of Bologna and in 2018 completed the course of socio-cultural educator at the Department of Education Sciences of the University of Bologna. Since 2001, he has been studying and working with maestro Dimitri Pasquali, from whom he learned the fundamentals of classical theatre.
In 2004, Dipalma participated in his first paratheatrical workshop with Rena Mirecka. Rena Mirecka is a founding member of the Grotowski’s Teatr Laboratorium. She perfomed the lead female role in all of the productions of the Laboratorium (1959-1984). Since 1982 until 2017, she has pursued her own personal research in Paratheatre. Since 2004 Dipalma has continued to participate in Rena’s Laboratories, becoming his assistant and eventually leader. Now he continues the training, the paratheatrical and the ritual performing arts leading THE SUN The School of Rena Mirecka.

Instagram: the_suntheschoolrenamirecka
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2nVYJ7JLDnJ1Zvi9UxZ5Mg

Enrolment and information:
info@kolumny.art.pl
tel.: 71 322 95 38

Klub pod Kolumnami
Thursday 16:00 – 17:30
First trainig: 07.04.2022
Fee: 120,00 PLN for 4 trainings

TERMINY:
07.04.2022 - 28.06.2022
Godzina: 16:00-17:30

zapisy na: info@kolumny.art.pl