1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
09.2022
04
GRU
-
15
STY
“Życie w pandemii” – konkurs poetycki
Wrocławski Klub Pod Kolumnami razem z aktorem Piotrem Misztelą zapraszają na ogólnopolski konkurs poetycki.
Wystarczy napisać wiersz zgodnie z tematem: „Życie w pandemii” i przesłać go na adres mailowy konkurszyciewpandemii@gmail.com.
Konkurs rozpoczyna się 4 grudnia 2020, trwa do 4 stycznia 2021, ogłoszenie wyników nastąpi do 15 stycznia 2021.
Wiersz może być rymowany lub biały, śmieszny lub poważny.
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Specjalnie powołane jury wyłoni zwycięzców I i II miejsca w trzech kategoriach wiekowych.
Nagrodami dla laureatów będą: dla I miejsca – 300 zł, dla II miejsca – 100 zł.
Pozostałe wiersze poddane zostaną głosowaniu internautów na facebookowym fanpage’u Klubu Pod Kolumnami. Trzech autorów wierszy z największą liczbą polubień i serduszek otrzyma nagrodę publiczności – 100 zł.
Wszystkie nagrodzone wiersze zostaną przeczytane przez aktora Piotra Misztelę i opublikowane na stronie organizatora konkursu w postaci filmu.
Pula nagród 1500 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Konkursu „Życie w pandemii”.

 REGULAMIN KONKURSU
na napisanie wiersza zgodnego z tematem „Życie w pandemii”:
§1
Organizatorem konkursu jest Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu.
§2
Cele konkursu:
1) Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości poetyckiej.
2) Zachęcanie do międzypokoleniowego dialogu.
3) Odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich.
4) Stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości.
§3
Zadanie konkursowe polega na napisaniu wymyślonego przez siebie wiersza dotyczącego tematu „Życie w pandemii” i przesłanie go na adres konkurszyciewpandemii@gmail.com w czasie trwania konkursu od 4 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wraz z wierszem skanu/czytelnego zdjęcia podpisanej klauzuli informacyjnej RODO oraz skanu/czytelnego zdjęcia podpisanej zgody na publikowanie danych osobowych na portalu Facebook (załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)
Ogłoszenie wyników nastąpi na facebookowym fanpage’u oraz stronie internetowej Klubu Pod Kolumnami w terminie do 15.01.2021 r.
§4
Uczestnik oświadcza, że jego utwór ma charakter oryginalny i nie narusza ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa o prawie autorskim). Tym samym przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nadużycia wynikłe z prawa autorskiego.
§5
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowo i nieodpłatnie prawa do korzystania z przesłanego utworu w celach związanych z promocją Konkursu oraz z dalszą promocją, tj. do udostępniania i publikowania utworu na stronach i kontach na portalach społecznościowych organizatora nieograniczonej publiczności.
§6
Organizator będzie oceniać nadesłane zadania pod względem merytorycznej zgodności z tematem oraz kreatywności.
§7
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden wiersz.
§8
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
§9
W konkursie przyznawane będą nagrody w 3 kategoriach wiekowych:
– dziecięca do lat 12,
– młodzieżowa 12-18 lat,
– dorośli 18+.
W każdej z tych kategorii przewidziane są dwie nagrody jury: dla I miejsca – 300 zł, dla II miejsca – 100 zł.
Wszystkie pozostałe, po przyznaniu nagród jury, wiersze zostaną poddane głosowaniu internautów na facebookowym fanpage’u Klubu Pod Kolumnami. Głosowanie będzie polegało na pozostawieniu pozytywnej reakcji – kciuka w górę lub serduszka – na konkretny wiersz. Trzy wiersze z najwyższą liczbą pozytywnych reakcji, zostaną nagrodzone równoważnymi nagrodami w wysokości 100 zł każda.
Pula wszystkich nagród wynosi 1500 zł.
§10
Nagrody pieniężną wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego, po uprzednim przesłaniu podpisanego oświadczenia o numerze rachunku bankowego i danych osobowych niezbędnych do wykonania wypłaty nagrody, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer rachunku bankowego. Przesłanie powinno nastąpić drogą mailową na adres: konkurszyciewpandemii@gmail.com (przesłanie skanu/zdjęcia) lub pocztą tradycyjną na adres: Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21 50-244 Wrocław (oryginał podpisanego oświadczenia).
Link do pobrania wymaganych załączników:
TERMINY:
04.12.2020 - 15.01.2021