aktualności

Rozstrzygnięcie II zapytania ofertowego


Zamawiający – Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrza i projektu akustycznego lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu na potrzeby Klubu pod Kolumnami (pracownia Małych Instrumentów) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.  
 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: SOUND & SPACE sp. z o. o., ul. Władysława Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań.  
 
Oferta jest ważna , nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach.  
 
Oferty firm Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c oraz Konsorcjum firm Znamy się i Alia zostały odrzucone, ponieważ ich teść nie odpowiada treści zapytania – zostały złożone na błędnych formularzach.  
 
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo oficjalne pismo zawierające tabelę z przyznanymi punktami.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty